Za vznikem naší společnosti stojí rodinná tradice. Již náš dědeček Jan Groda byl sedlák z Dubnice.
V roce 1997 mu byly navráceny pozemky, na nichž jsme začali s bratrem hospodařit. Společnost AGROFARMA 2007 DUBNICE s.r.o. byla založena za účelem provozování zemědělské prvovýroby na pronajatých pozemcích v okrese Bruntál. V roce 2007 jsme hospodařili na 116 ha zemědělské půdy.
V současné době hospodaříme již na 1350 ha zemědělské půdy. Jsme součástí zemědělských firem, jenž hospodaří na celkové výměře 3500 ha. V našem vlastnictví je 80 % obhospodařované půdy.
V roce 2008 jsme rozšířili podnikání o živočišnou výrobu, chov mastného skotu. Každoročně pořizujeme nové zemědělské stroje a technologie. Snažíme se aplikovat nejnovější trendy a poznatky výzkumu do zemědělství. Společnost provádí zemědělské služby na Moravě. Z důvodu rozložení rizika
z podnikání jsme se rozhodli pro výstavbu zemědělské bioplynové stanice. Tímto jsme eliminovali cenovou nestabilitu zemědělských komodit a vyřešili ekologické zpracování hnoje a vlastní biomasy. Zároveň jsme získali finální produkt – elektřinu a teplo z obnovitelných zdrojů energie. Přes velká úskalí, naschvály a odpor místních občanských sdružení, které trvaly tři roky, jsme v roce 2010 uvedli bioplynovou stanici o výkonu 250 kW do provozu. V roce 2012 jsme ji rozšířili na výkon 750 kW. Daří se nám využívat podpor a dotací poskytovaných Ministerstvem zemědělství ČR, Ministerstvem životního prostředí ČR, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Státním fondem životního prostředí ČR, Státním zemědělským intervenčním fondem, Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem a fondy Evropské Unie. Největším oceněním práce naší společnosti je vítězství v soutěži o nejlepšího zemědělského hospodáře České republiky a to zisk titulu ZEMĚDĚLEC ROKU 2009.