V současné době hospodaříme na 1 350 ha plochy. Obhospodařujeme trvalé travní porosty a ornou půdu. Pěstujeme řepku ozimou, pšenici ozimou, ječmen jarní, žito, kukuřici, cukrovou řepu, čirok, tritikale a biopásy.
Obiloviny, řepku a cukrovku prodáváme jak tuzemským tak i zahraničním odběratelům. U pšenice se zaměřujeme na produkci v potravinářské kvalitě. Ječmen jarní pěstujeme pro tuzemské a zahraniční sladovny. Kukuřici pěstujeme jako vlastní vstupní biomasu pro zemědělskou bioplynovou stanici a pro výkrm vlastního skotu.